Cangur 2011 Nivell 1 (3 punts)
1. En Pere escriu cada dia una lletra de la paraula
    CANGURET. Si comença a escriure un dimecres, 
    quin dia de la setmana escriurà la darrera lletra? 
E) Diumenge
C) Dimecres
A) Dilluns 
D) Dijous
B) Dimarts
A) 58 km/h
2. Un motociclista va recórrer una distància de 28 km 
    en 30 minuts. A quina velocitat mitjana va anar? 
D) 28 km/h
B) 36 km/h
 E) 56 km/h
C) 62 km/h
3. Hem tallat una rajola quadrada en dos trossos fent-hi 
    un tall recte. Quina de les formes següents no pot ser 
    una de les figures resultants? 
B) Un rectangle
C) Un triangle rectangle
A) Un quadrat
D) Un pentàgon
 E) Un triangle isòsceles
4. Hem de recórrer un laberint entrant per X i sortint per Y     sense passar més  d’un cop per la mateixa cruïlla.     A cada cruïlla hi ha una pedreta tal com es veu en el dibuix.    Quin és el màxim nombre de pedretes que podem agafar    en recórrer el laberint? 
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15
5. A Vilanotrès, les cases del costat dret del carrer tenen
    nombres senars. Però els habitants d’aquest poble no
    utilitzen la xifra 3 per a numerar les cases. Si la primera
    casa del costat dret d’un carrer té el número 1, quin
    serà el número de la quinzena casa en el mateix costat 
   del carrer?
A) 29 
B) 41 
C) 43 
D) 45
E) 47
6. Quina de les peces següents necessiteu per a completar
    el paral·lelepípede de la figura de la dreta?
A)
B)
C)
D)
E)
A) 800 L
7. El sistema de tubs del dibuix s’ha dissenyat de manera    que en cada bifurcació el líquid que hi circula es reparteix    en dues parts iguals. Si aboquem 1000 litres d’aigua pel    tub de dalt, quants litres d’aigua cauran al dipòsit B?
B) 750 L
C) 666,67 L
D) 660 L
E) 500 L 
8. La data 01-03-05 (1 de març de 2005) és formada per tres     nombres senars consecutius en ordre creixent. Aquesta és    la primera data del segle XXI que compleix     aquesta condició. Incloent-hi aquesta data d’exemple,     quantes dates expressades amb aquest format (dd-mm-aa)    compleixen aquesta condició en el segle XXI? 
A) 5
B) 6
C) 16
D) 13
E) 8
9. Trieu quatre números del rectangle de l’esquerra
    i colloqueu-los en les caselles del de la dreta, de manera
    que la suma que s’hi representi sigui correcta. 
    Quin número no heu triat?
A) 17
B) 30
C) 49
D) 96
E) 167
10. La meva mixeta beu 60 ml de llet els dies que només
     passeja i pren el sol, però els dies que caça algun ratolí
     beu una tercera part més de llet. Les dues darreres
     setmanes ha caçat ratolins dia sí dia no. Quants ml 
    de llet ha begut aquestes dues setmanes? 
A) 840 ml
D) 1120 ml
B) 980 ml
E) 1960 ml
C) 1050 ml
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.