Funcions elementals Frankenstein
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
La gràfica mostra una funció  
exponencial
amb 0<a<1
racional
exponencial
amb a>1
irracional
logarítmica
 amb a>1
logarítmica 
amb 0<a<1
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
La gràfica mostra una funció   
logarítmica 
amb a>1
irracional
exponencial amb 0<a<1
racional
logarítmica 
amb 0<a<1
exponencial 
amb a>1
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
La gràfica mostra una funció  
quadràtica
irracional
racional
logarítmica
exponencial
afí
La gràfica mostra una funció   
polinòmica
irracional
racional
logarítmica
exponencial
lineal
La gràfica mostra una funció 
afí
irracional
racional
exponencial
logarítmica
quadràtica
El recorregut d'aquesta funció és   
tots els reals
[-2,+infinit)
(-2,+infinit)
[-3,+infinit)
El domini de la funcióés   
[-2,+infinit)
(-2,+infinit)
(-3,+infinit)
tots els reals
[-3,+infinit)
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
-4
-8
-3
-1
-2
-5
-6
-7
8
7
6
5
4
3
2
1
y
1
2
3
4
Aquesta funció és: 
5
6
7
8
lineal
afí
constant
quadràtica
x
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
-4
-8
-3
-1
-2
-5
-6
-7
8
7
6
5
4
3
2
1
y
1
2
Si la funció és f(x)=ax2+bx+c
es compleix:
3
4
5
6
7
8
a<0 i c=3
a>0 i c=3
a>0 i b=0
a<0 i c=2
x
El domini de la funció f(x) és
R
R - {2,4}
R- [2,-3] 
R - {2,3}
El domini de la funció és
D =R-{2,3}
D = (–∞, 2)∪(3,+∞)
D = (–∞,+∞)
D = (–∞, 2] ∪ [3, ∞)

-
El domini de la funció es:
D = (–∞, -3) ∪ [-2, ∞)
D = (–∞, 2] ∪ [3,+∞) 
D = (–∞, +∞) 
D = (–∞, 2) ∪ (3, ∞)

QUINA GRÀFICA CORRESPON A L' EXPRESSIÓ ALGÈBRICA?
A
B
C
D
E
QUINA GRÀFICA CORRESPON A L' EXPRESSIÓ ALGÈBRICA?
E
A
B
C
D
QUINA GRÀFICA CORRESPON A L' EXPRESSIÓ ALGÈBRICA?
A
B
C
D
E
QUINA GRÀFICA CORRESPON A L' EXPRESSIÓ ALGÈBRICA?
A
B
C
D
​E
El domini de definició de
¿VERITAT O FALS?
Veritat
Fals
El domini de definició de
¿VERITAT O FALS?
Fals
Veritat
MARCA EL DOMINI DE
c)
b)
a)
MARCA EL DOMINI DE:
c)
b)
a)
MARCA EL DOMINI DE:
c)
b)
a)
MARCA EL DOMINI DE:
c)
b)
a)
MARCA EL DOMINI DE LA FUNCIÓ
c)
b)
a)
MARCA EL DOMINI DE LA FUNCIÓ
c)
b)
a)
MARCA EL DOMINI DE
c)(1,5)
b) (1,5]
a) [1,5]
MARCA L'EQUACIÓ QUE CORRESPON AL GRÀFIC
c) y = 12- (7/6) x
b) y = -12 + (7/6) x
a) y = 12+(7/6) x
a)
MARCA L' EQUACIÓ QUE CORRESPON: 
b)
c)
a)
MARCA L' EQUACIÓ QUE CORRESPON: 
b)
c)
(0, -5) I (1,0)
(0,4) i (-4/5,0)
(0,-1) i (-4/5,0)
(0,4) i (4/5,0)
Els punts de tall amb els eixos de coordenades
de la funció y = -5x+4, són:
y=-0,5x+3
?
y=x+1
?
y=3x-5
?
Porta cada expressió algèbrica
 amb la recta corresponent
La x del vèrtex de la paràbola y=x2-6x+8 és:
x=-3
 x=3
x=4
x=-4
Els punts de tall amb els eixos de la paràbola y=x2-6x+8 són:
(-4,0), (-2,0) i (0,8)
(-2,0), (4,0) i (0,8)
 (2,0), (4,0) i (0,8)
No hi ha tall amb l'eix OX i (0,8)
El recorregut d'una funció del tipus y=ax2+bx+c és:

Si a>0 (–∞,y_vèrtex)
Tots els reals
Si a<0  (y_vèrtex,+∞)
Si a>0 (y_vèrtex,+)
 y=2x+1
y=2x+11
y=x+2
y=11-2x
La recta que passa pels punts (1,3) i (5,11) és:
Si fem interpolació lineal a partir dels punts (1,3) i (5,11), a x=3 li correspon:
y=6
y=-6
y=-7
 y=7
Si fem interpolació quadràtica a partir dels punts (-1,15), (1,3) i (0,8), el sistema final a resoldre ja que c=8 són:
-9=225a+15b; -7=9a+3b; 
7=a-b; -5=a+b; 
7=a+6b; -5=a-6b
23=a+6b; 9=a-6b
Marca l'opció correcta, 
f és la blava i
 g és la vermella:
 |a| <|a’|
c'=-1
a'<0
c'<c
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.