Quadrats màgics (enters) I
Aquest joc consisteix en un quadrat amb nou caselles,
on hi ha col·locats nou números que sumats en vertical,
en horitzontal i en diagonal sempre donen el mateix resultat.
QUADRATS MÀGICS
-15
2
7
-2
-7
3
-11
11
-6
-11-2+7=
-13+7=-6
EXEMPLE:
2-15+7=-13+7=-6
-15
2
7
3-2-7=1-7=-6
-2
-7
3
-11+11-6=-6
-11
-6
11
2+3-11=5-11=-6
-15-2+11=-17+11=-6
7-7-6=-6
2-2-6=-6
Sumem els
números decada fila,
columna idiagonal.I comprovemque obtenimel mateix
resultat.
Estratègia:
1. Primer, busca
una línia completai calcula'n la suma.
2. Comença per
completar les
línies on només
hi falti un número.
Completa el quadrat màgic de nombres enters:
10
5
1
-3
5
7
4
-3
-8
-11
0
2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.