Ruffini
Control de la Regla
 de Ruffini i 
les seves aplicacions
Descomposa en factors: 
x2 - 25

Completa la divisió per Ruffini: (x4 - 5x2 + 3x + 1) : (x -3) = 
Quocient:          x3   +       x2  +     x  +     
Residu:  
Completa la divisió per Ruffini: (4x4 - x3 +5x2 - 9) : (x + 2) = 
Quocient:          x3   -       x2  +       x  -      
Residu:  
Trobeu el valor de k per tal que: P(x) = 2x3 + kx2 - 5x + 4 
Sigui divisible per:  x + 1 
k =
Trobeu el valor de m per tal que: P(x) = 2x3 + mx2 - 5x + 4 
Sigui múltiple de:   x - 3 
m =
Digues quins dels polinomis següents són divisibles per:x + 1:
    x3 +1
    x4 -1
   x99  - 1
   x5 + 1
  x100  + 1 
Descomposa en factors el polinomi:
x4+2x3-x2-2xTroba les arrels dels polinomis:
a)   x2 - x - 6

b) x3 - x2 - 6x
escriu les arrels en ordre de més petita a més gran
x1 =         x2 =         x3 =
x1 =         x2
Digues quins dels polinomis següents són divisibles per:                 x + 2
   x3 - 10
   x2 +4x + 4
   (x - 2) (x + 5) 
   x2 -3x - 10
   (x - 1) (x + 5)
  x3 + 8
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.