Α-ΚΕΦ5-ΤΡΙΓΩΝ-1
Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί είναι λόγοι(κλάσματα)
που δημιουργούνται από τις πλευρές οποιουδήποτε
ορθογωνίου τριγώνου σε σχέση με την οξεία γωνία
 του στην οποία αναφερόμαστε.Δηλαδή:
συνθ=
ημθ=
εφθ=
το μήκος της απένατι κάθετης πλευράς
το μήκος της προσκείμενης κάθετης πλευράς
το μήκος της προσκείμενης κάθετης πλευράς

το μήκος της απένατι κάθετης πλευράς

το μήκος της υποτείνουσας
το μήκος της υποτείνουσας

Α
θ
φ
Γ
Β
Έτσι αναλόγως με ποια από τις δύο οξείες γωνίες
 έχουμε την φ ή την θ  είναι και οι λόγοι που
 σχηματίζομαι όπως φένεται στο επόμενο βήμα.

 
ημθ=
ημφ=
ΒΓ
ΑΓ
ΑΒ
ΒΓ
Γ
Α
συνθ=
φ
συνφ=
ΑΒ
ΒΓ
ΑΓ
ΒΓ
εφθ=
θ
εφ φ=
ΑΓ
ΑΒ
Β
ΑΓ
ΑΒ
Συμπλήρωσε τα κενά με τις σωστές πλευρές του τριγώνου
ημθ=
συνθ=
Α
Γ
θ
εφθ=
Β
ημθ=
Γ
Α
συνθ=
θ
εφθ=
Β
ημφ=
Γ
Α
συνφ=
εφφ=
φ
Β
ημφ=
Συμπλήρωσε τα κενά με τα μήκη των πλευρών όπως φένονται
στο σχήμα

συνφ=
Γ
3cm
Α
4cm
5cm
εφφ=
φ
Β
ημφ=
Συμπλήρωσε τα κενά με τα μήκη των πλευρών όπως φένονται
στο σχήμα

συνφ=
Γ
5cm
Α
12cm
13cm
εφφ=
φ
Β
ημφ=
Συμπλήρωσε τα κενά με τα μήκη των πλευρών όπως φένονται
στο σχήμα

συνφ=
Γ
5cm
Α
φ
12cm
13cm
εφφ=
Β
Κάποιες φορές δεν μας δίνουν και τις τρείς
πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου για αυτό
θα πρέπει να βρούμε την τρίτη πλευρά εφαρμόζοντας
το πυθαγόρειο θεώρημα.
Συμπλήρωσε τα κενά αφού πρώτα υπολογίσεις με το πυθαγόρειο
το μήκος της ΑΒ.
ημφ=
ΑΒ=
συνφ=
Γ
6cm
Α
....cm
10 cm
εφφ=
φ
Β
Συμπλήρωσε τα κενά αφού πρώτα υπολογίσεις με το πυθαγόρειο
το μήκος της ΑΒ.
ημφ=
ΑΒ=
συνφ=
10cm
Γ
Α
....cm
26 cm
εφφ=
φ
Β
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Δημιουργώντας δοκιμασίες και εκτελώντας δραστηριότητες όλα γίνονται εύκολα στα μαθηματικά και στ` άλλα γνωστικά αντικείμενα.