Γ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-1
Όπου χριαστεί στις ασκήσεις να πληκτρολογείσετε
δείκτες όπως π.χ.    χ1 να χράφετε χ1  .
Συντεταγμένες του μέσου Μ του ευθύγραμμου
τμήματος Αβ με Α(χ1,ψ1) και Β(χ22) :
Χ=
ψ=
+χ2
+ψ2
Κλίση ευθείας που περνά από τα σημεία,
 Α(χ1,ψ1) και Β(χ22) :
λ=
ψ1
Εξίσωση ευθείας που περνά από τα σημεία,
 Α(χ1,ψ1) και Β(χ22) :
χ-χ1
ψ-ψ1
=
ψ1
Κλίση ευθείας ψ=αχ+β
λ=
Κλίση ευθείας ψ=β
α
1
δεν ορίζεται (±∞)
0
β
Κλίση ευθείας χ=β
α
1
δεν ορίζεται (±∞)
0
β
Αν δύο ευθείες με κλίσεις λ1 και λ2
είναι παράλληλες τότε:
λ1=
Αν δύο ευθείες με κλίσεις λ1 και λ2
είναι κάθετες τότε:

λ1
1
=
Η απόσταση σημείου Α(χ11) από ευθεία
Αχ+Βψ+Γ=0 δίνεται από το τύπο:
d=
2
+
2
Εξίσωση κύκλου με κέντρο Κ(α,β) και ακτίνα ρ  :
(χ-
)2+(ψ-         )2=
2
Εξίσωση κύκλου με κέντρο Κ(-g,-f) και ακτίνα R  :
χ22+
όπου  c=g2+
+
2
-
+
2
=0
Εξίσωση κύκλου με κέντρο Κ(0,0) και ακτίνα ρ  :
2
+
2
=
2
Κύκλος είναι ο Γ.Τ. του σημείου Τ(χ,ψ) του επιπέδου

που κινείται έτσι ώστε να απέχει σταθερή 
                        
                            R από                       σημείο Κ(α,β)

 του επιπέδου.

Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — η παραγωγή δοκιμασιών στα μαθηματικά με στοιχεία για άλλες θεματικές ενότητες.