Α-9-3-ΤΡΙΩΝΥΜΟ-ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑ
Αν η Διακρίνουσα Δ >0 τότε η εξίσωση :
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνσες
Σε κάθε εξίσωση αχ2+βχ+γ=0 ισχύει ότι:
Έχει μια πραγματική ρίζα και μια μη πραγματική.
Δεν έχει πραγματικές ρίζες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και ίσες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές
Αν η Διακρίνουσα Δ =0 τότε η εξίσωση :
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες
Σε κάθε εξίσωση αχ2+βχ+γ=0 ισχύει ότι:
Έχει μια πραγματική ρίζα και μια μη πραγματική.
Δεν έχει πραγματικές ρίζες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και ίσες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές
Αν η Διακρίνουσα Δ ≥0 τότε η εξίσωση :
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες
Σε κάθε εξίσωση αχ2+βχ+γ=0 ισχύει ότι:
Έχει μια πραγματική ρίζα και μια μη πραγματική.
Δεν έχει πραγματικές ρίζες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και ίσες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες
Αν η Διακρίνουσα Δ <0 τότε η εξίσωση :
Έχει μια πραγματική ρίζα και μια μη πραγματική.
Σε κάθε εξίσωση αχ2+βχ+γ=0 ισχύει ότι:
Δεν έχει πραγματικές ρίζες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και ίσες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες
Αν η γραφική παράσταση της ψ=αχ2+βχ+γ τέμνει
τον άξονα των χ΄χ , αυτό σημαίνει ότι η εξίσωση 
αχ2+βχ+γ=0 :
Δεν έχει πραγματικές ρίζες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και ίσες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες
Αν η γραφική παράσταση της ψ=αχ2+βχ+γ  δεν
τέμνει τον άξονα των χ΄χ , αυτό σημαίνει ότι η
 εξίσωση  αχ2+βχ+γ=0 :
Δεν έχει πραγματικές ρίζες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και ίσες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες
Αν η γραφική παράσταση της ψ=αχ2+βχ+γ
εφάπτεται στον άξονα των χ΄χ , αυτό σημαίνει ότι
η εξίσωση αχ2+βχ+γ=0 :
Δεν έχει πραγματικές ρίζες
Έχει δύο ρίζες πραγματικές και ίσες
Κάθε τριώνυμο Ρ(χ)=αχ2+βχ+γ μπορεί να
παραγοντοποιηθεί σε γινόμενο στη μορφή
α(χ-χ1)(χ-χ2) ,όπου χ1καιχ2 οι ρίζες του αν:
Δ<0
Δ>0
Δ=0
Κάθε τριώνυμο Ρ(χ)=αχ2+βχ+γ μπορεί να
παραγοντοποιηθεί σε γινόμενο στη μορφή
α(χ-χ1)2 ,όπου χ1και χ2 οι ρίζες του αν:
Δ<0
Δ>0
Δ=0
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Δ>0
Δ<0
Δ=0
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Δ>0
Δ<0
Δ=0
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Δ>0
Δ<0
Δ=0
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Δ>0
Δ<0
Δ=0
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Δ>0
Δ<0
Δ=0
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
Δ>0
Δ<0
Δ=0
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — δικτυακός τόπος για τη δημιουργία δοκιμασιών και βαθμολόγησης στα μαθηματικά και σ` άλλα αντικείμενα.