Gaeilge Rang 5 Samhradh
 • 1. ___ar a hocht a chlog gach maidin.
A) Doirtim
B) Féachaim
C) Insím
D) Éistim
E) Éirím
 • 2. ___ milséain sa siopa tar éis an scoil.
A) Chasaim
B) Scríobhaim
C) Cloisim
D) Téim
E) Ceannaím
 • 3. ___ an múinteoir sa bhaile mar bhí sí tinn.
A) D'fhan
B) Rinne
C) Leigh
D) D'fhéach
E) Ghortaigh
 • 4. ___ na páistí an scéal don mhúinteoir.
A) Dúirt
B) Luigh
C) Stróic
D) D'inis
E) D'éist
 • 5. Go tobann, ___ Daidí cnag ar an doras.
A) bhuail
B) bhris
C) d'oscail
D) scread
E) stop
 • 6. Stopann an traein nuair a ___ sí an stáisiún.
A) chloiseann
B) shroicheann
C) fhagann
D) bheireann
E) théann
 • 7. ___ mé aon obair bhaile aréir mar bhí pas obair bhaile agam.
A) Ní dúirt
B) Ní dhearna
C) Ní fhaca
D) Níor tharla
E) Ní dheachaigh
 • 8. ___ mé an bhord tar éis an dinnéar anocht.
A) Gortóidh
B) Seasfaidh
C) Glanfaidh
D) Gearrfaidh
E) Leagfaidh
 • 9. ___ mé deoch nuair a bheidh tart orm.
A) Bainne
B) Déanfaidh
C) Íosfaidh
D) Déarfaidh
E) Ólfaidh
 • 10. ___ mé mo mhala scoile liom
A) Tiocfaidh
B) Tógfaidh
C) Titfidh
D) Taispeáinfidh
E) Tosóidh
 • 11. ___ Mamaí ar an teilifís gach oíche.
A) Faigheann
B) Fanann
C) Fágann
D) Feiceann
E) Féachann
 • 12. ___ mé síos m'obair bhaile níos deanaí
A) Fágfaidh
B) Déanfaidh
C) Scríobhfaidh
D) Ni dhéanfaidh
E) Déarfaidh
 • 13. ___ leis an radió gach maidin roimh scoil.
A) Éirím
B) Léimim
C) Insím
D) Éistim
E) Féachaim
 • 14. Liam is ainm ___.
A) dúinn
B) di
C) liom
D) orm
E) dom
 • 15. Conas atá tú? ___
A) Ar scoil.
B) Go raibh maith agat.
C) Go maith, go raibh maith agat.
D) Tá.
E) Cionn Átha Gad.
 • 16. Tá mé i mo chónaí __________ gCionn Átha Gad.
A) in
B) i
C) ar
D) le
E) sa
 • 17. An bhfuil dearthaireacha ___?
A) asat
B) agat
C) leat
D) agam
E) ort
 • 18. Ar mhaith leat cabáiste?
A) Tá.
B) Ní mhaith.
C) Níl.
D) Níor mhaith.
E) Dinnéar.
 • 19. Tá an seomra suí ___.
A) san ailéar
B) thuas staighre
C) staighre
D) sa chistin
E) thíos staighre
 • 20. Féachaim ___ an teilifís.
A) ag
B) ar
C) faoi
D) chuig
E) as
 • 21. Cathain a théann tú abhaile?
A) Tá sé a trí a chlog.
B) Dinnéar
C) Mo chlann
D) Ar a trí a chlog.
E) Sa charr
 • 22. Ghortaigh mé mo ___.
A) tinneas cinn
B) cosa
C) slaghdán
D) chos
E) fliú
 • 23. ___ mé ar ais amárach.
A) Tá
B) Bhí
C) Bheidh
D) Níl
E) Beidh
 • 24. An fuath ___ cabáiste?
A) leat
B) liom
C) ort
D) agat
E) chugat
 • 25. Bhain na páistí an-taitneamh ___ an lá.
A) le
B) ag
C) faoi
D) ar
E) as
 • 26. Tá gruaig fhionn ___.
A) aici
B) uirthi
C) aisti
D) fuithi
E) chuici
 • 27. Tá súile gorma ___.
A) as
B) faoi
C) aige
D) air
E) chuige
 • 28. Thosaigh an ___ ag rith chugam.
A) tarbh
B) tolg
C) úllord
D) éin
E) iasc
 • 29. Is bréa liom a bheith ag marcaíocht ar ___.
A) charr
B) rothar
C) an luas
D) scoil
E) chapall
 • 30. Is cuimhin ___ go maith mo chéad lá ar scoil.
A) linn
B) agam
C) liom
D) orm
E) dom
 • 31. Go tobann, rith Gordó amach ar an mbóthar i ndiaidh liathróid inné. Cár rith Gordó?
A) Inné.
B) Liathróid.
C) Go tobann.
D) Go tapa.
E) Amach ar an mbóthar.
 • 32. Chonaic mé timpiste os comhair an scoil agus chuir mé fios ar an ___.
A) bpríomhoide
B) otharcharr
C) saighdiúir
D) múinteoir
E) tacsaí
 • 33. Thug Daidí ___ dom mar bhris mé an fhuinneog leis an gcloch.
A) gloine
B) leaba
C) íde béil
D) obair bhaile breise
E) mílseáin
 • 34. Shleamhnaigh mé ar an ___.
A) gcarr
B) doras
C) ríomhaire
D) leac oighir
E) leiceann
 • 35. Chas siad timpeall agus chonaic siad ___ ghadaí.
A) beirt
B) dhá
C) amháin
D) aon
E) dó
 • 36. Tá sé ___ inniu. Chuirfidh mé hata agus spéaclaí orm.
A) fliuch
B) grianmhar
C) fuar
D) ceomhar
E) scamallach
 • 37. Bhí na paistí ___ agus iad ag dul ar an turas scoile.
A) ag gearán
B) brónach
C) ar bís
D) gáire
E) fuar
 • 38. Fuair mé 20/20 sa scrúdú agus dúirt Daidí go raibh an scór ___
A) go hálainn
B) go maith
C) ar fónamh
D) ar fheabhas
E) go dóna
 • 39. Chuir mé ___ ar siúl.
A) an teilifís
B) an urlár
C) mo chóta
D) an glantóir
E) mo bhróga
 • 40. Tá cóipleabhar nua ag teastáil ___.
A) dom
B) agam
C) liom
D) orm
E) uaim
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.