Gaeilge Rang 5 Téarma 1
 • 1. ___ mé ar a hocht a chlog ar maidin.
A) D'éirigh
B) D'éist
C) Dhoirt
D) D'inis
E) D'fhéach
 • 2. ___ mé milséain sa siopa tar éis an scoil.
A) Chuala
B) Chuaigh
C) Chas
D) Scríobh
E) Cheannaigh
 • 3. ___ na páistí an scéal don mhúinteoir.
A) D'inis
B) Luigh
C) Stróic
D) Dúirt
E) D'éist
 • 4. Go tobann, ___ Daidí cnag ar an doras.
A) d'oscail
B) scread
C) stop
D) bhris
E) bhuail
 • 5. ___ mé aon obair bhaile aréir mar bhí pas obair bhaile agam.
A) Ní fhaca
B) Níor tharla
C) Ní dheachaigh
D) Ní dhearna
E) Ní dúirt
 • 6. ___ Mamaí ar an teilifís inné.
A) D'fhéach
B) D'fhág
C) Chonaic
D) Fuair
E) D'fhan
 • 7. ___ leis an radió gach maidin roimh scoil.
A) Léimim
B) Insím
C) Féachaim
D) Éirím
E) Éistim
 • 8. Liam is ainm ___.
A) liom
B) orm
C) dom
D) di
E) dúinn
 • 9. Conas atá tú? ___
A) Go raibh maith agat.
B) Go maith, go raibh maith agat.
C) Cionn Átha Gad.
D) Tá.
E) Ar scoil.
 • 10. Tá mé i mo chónaí __________ gCionn Átha Gad.
A) sa
B) ar
C) i
D) in
E) le
 • 11. An bhfuil dearthaireacha ___?
A) ort
B) agat
C) agam
D) asat
E) leat
 • 12. Tá an seomra suí ___.
A) thíos staighre
B) staighre
C) san ailéar
D) thuas staighre
E) sa chistin
 • 13. Féachaim ___ an teilifís.
A) as
B) ag
C) ar
D) chuig
E) faoi
 • 14. Cathain a théann tú abhaile?
A) Sa charr
B) Tá sé a trí a chlog.
C) Mo chlann
D) Ar a trí a chlog.
E) Dinnéar
 • 15. ___ mé ar ais amárach.
A) Bheidh
B) Níl
C) Tá
D) Beidh
E) Bhí
 • 16. An fuath ___ cabáiste?
A) agat
B) leat
C) chugat
D) ort
E) liom
 • 17. Bhain na páistí an-taitneamh ___ an lá.
A) ar
B) le
C) ag
D) as
E) faoi
 • 18. Thosaigh an ___ ag rith chugam.
A) tarbh
B) tolg
C) úllord
D) éin
E) iasc
 • 19. Is bréa liom a bheith ag marcaíocht ar ___.
A) chapall
B) rothar
C) an luas
D) charr
E) scoil
 • 20. Is cuimhin ___ go maith mo chéad lá ar scoil.
A) dom
B) linn
C) agam
D) liom
E) orm
 • 21. Go tobann, rith Gordó amach ar an mbóthar i ndiaidh liathróid inné. Cár rith Gordó?
A) Go tobann.
B) Go tapa.
C) Inné.
D) Amach ar an mbóthar.
E) Liathróid.
 • 22. Chonaic mé timpiste os comhair an scoil agus chuir mé fios ar an ___.
A) otharcharr
B) saighdiúir
C) tacsaí
D) múinteoir
E) bpríomhoide
 • 23. Thug Daidí ___ dom mar bhris mé an fhuinneog leis an gcloch.
A) íde béil
B) leaba
C) obair bhaile breise
D) mílseáin
E) gloine
 • 24. Shleamhnaigh mé ar an ___.
A) leac oighir
B) doras
C) leiceann
D) ríomhaire
E) gcarr
 • 25. Chas siad timpeall agus chonaic siad ___ ghadaí.
A) aon
B) amháin
C) dhá
D) beirt
E) dó
 • 26. Tá sé ___ inniu. Chuirfidh mé hata agus spéaclaí orm.
A) scamallach
B) fuar
C) ceomhar
D) grianmhar
E) fliuch
 • 27. Bhí na paistí ___ agus iad ag dul ar an turas scoile.
A) ag gearán
B) ar bís
C) brónach
D) gáire
E) fuar
 • 28. Chuir mé ___ ar siúl.
A) mo bhróga
B) an teilifís
C) an urlár
D) mo chóta
E) an glantóir
 • 29. Tá cóipleabhar nua ag teastáil ___.
A) dom
B) liom
C) uaim
D) orm
E) agam
 • 30. Tháinig mé abhaile ar a ____ a chlog
A) beirt
B) ceathrar
C) dó
D) carr
E) dhá
Students who took this test also took :

Answer Key
1.A   2.E   3.A   4.E   5.D   6.A   7.E   8.C   9.B   10.C   11.B   12.A   13.C   14.D   15.D   16.B   17.D   18.A   19.A   20.D   21.D   22.A   23.A   24.A   25.D   26.D   27.B   28.B   29.C   30.C  
Created with That Quiz — where a math practice test is always one click away.