Gaeilge Rang 5 Téarma 1
 • 1. ___ mé ar a hocht a chlog ar maidin.
A) Dhoirt
B) D'fhéach
C) D'éirigh
D) D'éist
E) D'inis
 • 2. ___ mé milséain sa siopa tar éis an scoil.
A) Chuaigh
B) Chas
C) Chuala
D) Cheannaigh
E) Scríobh
 • 3. ___ na páistí an scéal don mhúinteoir.
A) Luigh
B) Dúirt
C) D'éist
D) Stróic
E) D'inis
 • 4. Go tobann, ___ Daidí cnag ar an doras.
A) bhuail
B) bhris
C) stop
D) scread
E) d'oscail
 • 5. ___ mé aon obair bhaile aréir mar bhí pas obair bhaile agam.
A) Ní fhaca
B) Ní dheachaigh
C) Níor tharla
D) Ní dhearna
E) Ní dúirt
 • 6. ___ Mamaí ar an teilifís inné.
A) D'fhan
B) D'fhéach
C) Chonaic
D) D'fhág
E) Fuair
 • 7. ___ leis an radió gach maidin roimh scoil.
A) Éistim
B) Insím
C) Féachaim
D) Éirím
E) Léimim
 • 8. Liam is ainm ___.
A) liom
B) dúinn
C) di
D) dom
E) orm
 • 9. Conas atá tú? ___
A) Cionn Átha Gad.
B) Ar scoil.
C) Go maith, go raibh maith agat.
D) Tá.
E) Go raibh maith agat.
 • 10. Tá mé i mo chónaí __________ gCionn Átha Gad.
A) i
B) in
C) ar
D) le
E) sa
 • 11. An bhfuil dearthaireacha ___?
A) ort
B) agam
C) agat
D) asat
E) leat
 • 12. Tá an seomra suí ___.
A) thuas staighre
B) san ailéar
C) sa chistin
D) staighre
E) thíos staighre
 • 13. Féachaim ___ an teilifís.
A) chuig
B) ar
C) faoi
D) as
E) ag
 • 14. Cathain a théann tú abhaile?
A) Ar a trí a chlog.
B) Mo chlann
C) Sa charr
D) Dinnéar
E) Tá sé a trí a chlog.
 • 15. ___ mé ar ais amárach.
A) Bhí
B) Tá
C) Beidh
D) Bheidh
E) Níl
 • 16. An fuath ___ cabáiste?
A) liom
B) agat
C) chugat
D) leat
E) ort
 • 17. Bhain na páistí an-taitneamh ___ an lá.
A) ag
B) le
C) ar
D) as
E) faoi
 • 18. Thosaigh an ___ ag rith chugam.
A) úllord
B) iasc
C) tarbh
D) tolg
E) éin
 • 19. Is bréa liom a bheith ag marcaíocht ar ___.
A) an luas
B) rothar
C) charr
D) chapall
E) scoil
 • 20. Is cuimhin ___ go maith mo chéad lá ar scoil.
A) orm
B) dom
C) linn
D) agam
E) liom
 • 21. Go tobann, rith Gordó amach ar an mbóthar i ndiaidh liathróid inné. Cár rith Gordó?
A) Inné.
B) Amach ar an mbóthar.
C) Liathróid.
D) Go tapa.
E) Go tobann.
 • 22. Chonaic mé timpiste os comhair an scoil agus chuir mé fios ar an ___.
A) tacsaí
B) múinteoir
C) otharcharr
D) bpríomhoide
E) saighdiúir
 • 23. Thug Daidí ___ dom mar bhris mé an fhuinneog leis an gcloch.
A) íde béil
B) mílseáin
C) leaba
D) gloine
E) obair bhaile breise
 • 24. Shleamhnaigh mé ar an ___.
A) gcarr
B) leac oighir
C) doras
D) leiceann
E) ríomhaire
 • 25. Chas siad timpeall agus chonaic siad ___ ghadaí.
A) dó
B) amháin
C) beirt
D) dhá
E) aon
 • 26. Tá sé ___ inniu. Chuirfidh mé hata agus spéaclaí orm.
A) fuar
B) fliuch
C) scamallach
D) grianmhar
E) ceomhar
 • 27. Bhí na paistí ___ agus iad ag dul ar an turas scoile.
A) ar bís
B) ag gearán
C) brónach
D) fuar
E) gáire
 • 28. Chuir mé ___ ar siúl.
A) an glantóir
B) an urlár
C) mo chóta
D) an teilifís
E) mo bhróga
 • 29. Tá cóipleabhar nua ag teastáil ___.
A) uaim
B) dom
C) orm
D) agam
E) liom
 • 30. Tháinig mé abhaile ar a ____ a chlog
A) dó
B) ceathrar
C) carr
D) beirt
E) dhá
Students who took this test also took :

Created with That Quiz — where a math practice test is always one click away.